خبر نامه ها و فصل نامه های شرکت ساری پویا

شرکت ساری پویا اقدام به چاپ خبرنامه جهت بیان اقدامات صورت گرفته شرکت در هر فصل می کند

برای دانلود کلیک کنید

Include Component Anywhere - Plugin for Flex

زمستان 98

تابستان 98

برای دانلود کلیک کنید

Custom Post Format

برای دانلود کلیک کنید

Standard Postهمکاران ارجمند ، با سلامی گرم و صمیمانه، اکنون که در سال 1398 قرار داریم....

بهار98

پاییز 97

برای دانلود کلیک کنید

Gallery Post Imageیقینا همکاران ارجمندم از اوضاع و احوال اقتصادی و بحران های ناشی از تحریم یک جانبه مجدد آمریکا علیه ایران ....

برای دانلود کلیک کنید

Audio Post Mixcloud

حکایت ما حکایت لیلی و مجنون است که کمتر ایرانی.......

تابستان 97

بهار 97

برای دانلود کلیک کنید

Video Post Mixcloud

 

برای دانلود کلیک کنید

زمستان 96

تابستان 96

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک کنید

Standard Post

بهار96

زمستان 95

برای دانلود کلیک کنید

Include Component Anywhere - Plugin for Flex

برای دانلود کلیک کنید

Gallery Post Image

پاییز 95

تابستان 95

برای دانلود کلیک کنید

Custom Post Format

برای دانلود کلیک کنید

Standard Post

بهار95

زمستان 94

برای دانلود کلیک کنید

Include Component Anywhere - Plugin for Flex

برای دانلود کلیک کنید

Gallery Post Image

پاییز 94

تابستان 94

برای دانلود کلیک کنید

Custom Post Format

برای دانلود کلیک کنید

Standard Post

بهار94

زمستان 93

برای دانلود کلیک کنید

Include Component Anywhere - Plugin for Flex

برای دانلود کلیک کنید

Gallery Post Image

پاییز 93

تابستان 93

برای دانلود کلیک کنید

Custom Post Format

برای دانلود کلیک کنید

Standard Post

بهار93

زمستان 92

برای دانلود کلیک کنید

Include Component Anywhere - Plugin for Flex
© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.