پروژه های بیمارستانی

پروژه های صورت گرفته توسط شرکت ساری پویا
مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران
ببیمارستان 400تختخوابی امام رضا تبریز
مرکز آموزشی و درمانی امام علی کرمانشاه
شبکه بهداشت و درمان شهرستان تربت جام
بیمارستان سیدالشهدا اصفهان
بیمارستان شهید کنگاور
مرکز اموزشی پزشکی لقمان حکیم
مرکز پزشکی اموزشی طالقانی
بیمارستان امام خمینی
بیمارستان قلب الزهرا
بیمارستان شهدای تجریش
داروسازی دارو پخش
شبکه بهداشت و درمان بوکان
بیمارستان شهید دکتر آتشدست
دارو سازی توفیق دارو
بیمارستان شهدای هفت تیر
مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی بیمارستان امام خمینی
بیمارستان علوم پزشکی ولیعصر(عج)
بیمارستان بوعلی سینا ساری
بیمارستان فسا شیراز
داروسازی سینا دارو
دارو سازی پور سینا
مرکز اموزشی تحقیقات و درمانی قلب وعروق شهید رجایی

تصاویر پروژه ها

© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.