اماکن ورزشی

پروژه های صورت گرفته توسط شرکت ساری پویا
مجموعه ورزشی شهید چمران
پروژه اداره کل تربیت بدتی استان خراسان رضوی
ورزشگاه نقش جهان اصفهان
سالن تیراندازی آزادی
مجموعه ورزشی آزادی
مجموعه ورزشی شیرودی
مجتمع آبی پردیس مشهد
مجموعه ورزشی نیایش شیراز
ورزشگاه 6000 نفری انقلاب همدان
مجموعه ورزشی شهید چمران
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
ورزشگاه 6000 نفری غدیر ارومیه
مجموعه ورزشی برادران شهید پورزند
و......

تصاویر پروژه ها

© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.