پروژه های دانشگاهی

پروژه های صورت گرفته توسط شرکت ساری پویا
پروژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کاشان
دانشگاه آزاد علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فارس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه شهید بهشتی
پروژه رستوران مرکزی دانشگاه ارومیه
دانشگاه آزاد کاشان
دانشگاه یادگار امام
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم اقتصادی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشگاه جهاد اصفهان
دانشگاه کردستان
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دانشگاه اراک
دانشگاه فردوسی مشهد
اداره کل فنی و حرفه ای ایلام
دانشگاه فردوسی مشهد
و....
دانشگاه مفید قم
دانشگاه دفاع ملی
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه افسری امام حسین

تصاویر پروژه ها

© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.