پروژه های فرودگاهی

پروژه های صورت گرفته توسط شرکت ساری پویا
فرودگاه بهشتی اصفهان
اداره کل فرودگاههای استان فارس
فرودگاه شیراز
فرودگاه امام خمینی
فرودگاه مهرآباد (ترمینال 4-ترمینال 2-هما-کترینگ)
فرودگاه شهید دستغیب شیراز
اداره کل راه و ترابری آذربایجان
و......
وزارت راه و شهرسازی
اداره کل فرودگاه اصفهان

تصاویر پروژه ها

© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.